องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
สส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผน
แผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
5 แห่ง
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห่ง 2 แห่ง
  โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - แห่ง
  โรงเรียน / สถานศึกษาชั้นสูง - แห่ง - แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 4 แห่ง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล 1 แห่ง 1 แห่ง
 
สาธารณสุข
  โรงพยาบาลของรัฐ
- เตียง - แห่ง
  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 3 แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100