องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
สส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผน
แผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

สมาชิกสภา อบต.
 
นายบุญจันทร์   เลิศวิไล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมใจ   ดาหนองเป็ด
นายเตรียม แสนประกอบ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุรีรัตน์  พาจันทร์
นายเสาร์ เต้หนองเป็ด
นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง
นายเด่น  สิงห์ชัย
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
ลาออกจากตำแหน่ง
นายคมสันต์  นาสมพงษ์
นายบุญจันทร์ เลิศวิไล
นายประมงค์  ศรีพลเล่ห์
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายอนัน คำพร
นายสมพงษ์  เทียงดี
นายคำแปลง  นะวะสี
นางสาวบุญมี  หล้าคำภา
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
ลาออกจากตำแหน่ง
นายณัฐพงษ์ ป้องขันธ์
นางสาวกัลยา  ประจำเมือง

นายสมศักดิ์ ศิริชาติ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายสมร  บัวผัน
นายคุณาสิน  ชิมช้า
นายไสว  วงศ์ชาลี
นายสมใจ ดาหนองเป็ด
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
 
 
นายเตรียม แสนประกอบ
นางวิจิตร  ดวงแก้ว
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11