วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางปอเรียน แถมยิ้ม - บ้านนายสุดี ดาบภูเขียว บ้านโนนศรีสง่า หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำ คสล.แบบล้นผ่าน (กั้นลำน้ำเจา) หมู่ ๑๐บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรณชัย ปลื้มสุด - นางอรุโณทัย สมเพชร หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร pvc จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายน้อย เฮ้ามาชัย-นานายเที่ยง ติวไธสง หมู่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำ คสล.แบบล้นผ่าน (กั้นลำน้ำเจา) หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางสังวาล อุปราช-บ้านนายบัวภา ลาดขามป้อม บ้านภูนกเขียน หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายแอ ชัยนา ? นานายสินสมุทร์ ขึ้นนกค้ม บ้านห้วยเชือก หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนา นายสำอางพันธ์พุฒ ? นา นายบุญทัน แสงแก้ว หมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง