องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผน
แผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่


ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + โกสิต บุญเสนา
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายณรงค์วิทย์    ย่อมสูงเนิน
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางชาลิสา   บุญเสนา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางสาวเทวี    แก่นท้าว
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายสวัสดิ์ จุลนันท์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางชาลิสา บุญเสนา
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายณรงค์วิทย์   ย่อมสูงเนิน
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายพิษณุ  หลอดคำ
  ตำแหน่ง + รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นายสวัสดิ์ จุลนันท์
  ตำแหน่ง +
รักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +