องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
สส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผน
แผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

สำนักงานปลัด
 

นางชาลิสา  บุญเสนา
  หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชีวรัตน์  วิไลชนม์
นายนพดล   พลธรรม
นายดนัย   จันทร์ขามป้อม
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ปฏิบัติงาน
นายชัชติพงษ์    คงโนนกอก
นางสาวศิริพร  สมบัติหล้า
นายบุญถม  มาตรสงคราม
เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง
นายสำเนาว์  ขุนแสน
นายเปรมศักดิ์  ปีมะนาว
นางสาวรุ่งฤดี  นระพิมพ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ 
       พนักงานขับรถตีนตะขาบ     
คนงานทั่วไป