องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง .............................................................. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ดังนี้ ตำแหน่ง พนักงานขบรถขุดตีนตะขาบ (ไม่มีผู้สมัคร) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๓ ราย ดังนี้ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ นางสาวจันทิมา เพ็งลอง เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒ นางสาวสุพรรณี จันทร์ศรี เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓ นางสาวพิมพ์อัปสร ละครพล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน ๗ ราย ดังนี้ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ นางสาวศิราภรณ์ นุชิต เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒ นางสาวสุดใจ คลังติยานนท์ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓ นางสาวสมภาร ปัดนา เลขประจำตัวสอบ ๐๐๔ นางสาวกัลยากร คำเรืองศรี เลขประจำตัวสอบ ๐๐๕ นางสาวธัญญรัตน์ กวางสูงเนิน เลขประจำตัวสอบ ๐๐๖ นางสาวพจมาลย์ สาน้ำคำ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๗ นายเสริมวิทย์ พลพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๘ ราย ดังนี้ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ นางสุปราณี พงสะพัง เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒ นางสาวศิริพร สมบัติหล้า เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓ นายนันทวัฒน์ ขันตี เลขประจำตัวสอบ ๐๐๔ นายอรรคพงษ์ คงโนนกอก /เลขประจำตัว... -๒- เลขประจำตัวสอบ ๐๐๕ นายปริญญา สร้อยสูงเนิน เลขประจำตัวสอบ ๐๐๖ นางสาวนาถนภา สอนนพ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๗ นางสาวขนิฐา ดาหนองเป็ด เลขประจำตัวสอบ ๐๐๘ นางกัลยา เชื้อชัย ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้าสอบในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ หากผู้ใดไม่เข้าสอบจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสอบเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ (นายโกสิต บุญเสนา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2555