วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
26  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ๋ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง