วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายทองถิ่น หมื่นทุม - บ้านนายเชษฐา รักษาบุญ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางแสงรุ่ง ปราณีบุตร - บ้านนายสัมฤทธิ์ ศิริชาติ บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายคำแปลง ชมนาวัง - บ้านนางสมหวัง ร่มจันทร์ บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายทองถิ่น หมื่นทุม - บ้านนายเชษฐา รักษาบุญ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายท่องส่งน้ำประปา PVC. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำประปา PVC ภายในหมู่บ้าน จากร้านซ่อม คาราบาว ถึงบ้านนางจำปี ฤาชา บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง