วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน เมษายน
30  มี.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน กข 9910 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางละเม็ด แก้วพิมพ์ ถึง สี่แยกกลางบ้าน บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง