วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 21) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางมะปราง จันทร์นอก ถึง บ้านนายวิจิตร ศรีคุณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากประตูโขงวัดศาลาลอย ถึง สะพานข้ามลำน้ำเจา บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูทิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายอุดม ยิ้มเสงี่ยม ถึง บ้านนายหลอง ดาหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากประตูโขงวัดศาลาลอย ถึง สะพานข้ามลำน้ำเจา บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูทิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างจัดสถานที่ ประดับตกแต่งสถานที่ ติดไฟแสงสว่างและประภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง