วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมฯ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สุงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง