วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยม ด้านทิศตะวันตกสระน้ำบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนางแสงรุ่ง ปราณีบุตร - บ้านนายสัมฤิทธิ์ ศิริชาติ บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการ เสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายคำแปลง ขมนาวัง - บ้านนายสมหวัง ร่มจันทร์ บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 63-004 สายบ้านหนองเป็ดถึงบ้านปากห้วยเดื่อ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส) เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่่อใช้ในกิจการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์การจัดทำสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง