วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมทัย ดีหนองเป็ด ถึง บ้านนายเที่ยง กงแก้ว บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 213 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขุดตีนตะขาบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ สายที่ 1 หมู่ที่ 2,4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้ปรับระดับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุสาหกรรม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน เมษายน