วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมรถยนต์พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญกระธูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำประดับตกแต่งจัดประดับตกแต่งรถวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ ตามโครงการกิจกรรมประเพณีบุญกระธูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำประดับตกแต่งรถบุปผชาติ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการกิจกรรมประเพณี บุญกระธูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมขบวนนางรำและผู้ถือป้ายเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่และรำถวายสักการะตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญกระธูป ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำต้นกระธูปและประดับตกแต่งภูมิทัศน์รอบต้นกระธูป ตามโครงการกิจกรรมประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง