วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนหลวงหมายเลข2359 ถึง บ้านนายทองอาน นาแก้ว บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเสริมผิวพื้นรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานกองการศึกษาฯ ด้านงานธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานสำนักงานปลัด ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานสำนักงานปลัด ด้านการดูแลความเรียบร้อยละทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานสำนักงานปลัด ด้านจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ด้านช่วยงานพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง