วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 602 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื่นที่ไม่น้อยกว่า 3,010 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ