วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีตามโครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง ชย 63-001 จากบ้านโนนสำราญ ถึง บ้านภูนกเขียน บ้านโนนาำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง