วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ขยายท่อส่งน้ำประปา PVC. ภายในหมู่บ้าน บ้ายภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ชย.63-001 (ทางเข้าบ้านโนนศรีทอง) บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าลวก บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำเพียง ตุ้มวงษ์ ถึงบ้านนายแหล่ อินโนนเชือก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมภาพ พรมรินทร์ ถึงบ้านนายเสถียร เต้หนองเป็ด บ้านโนนสำราณหมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมฯ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการ เสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต ข้างสระน้ำบ้านโนนสะอาดด้านทิศตะวันตก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายจวง โพธิ์สุด ถึงบ้านนางสำลี เอี่ยมเวียง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง