วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 602 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,010 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนฟ้อนรำเซิ้งบั้งไฟ และผู้ถือป้าย ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถเครื่องเสียงขบวนแห่บั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถแห่บั้งไฟพร้อมประดับตกแต่งขบวนรถแห่บั้งไฟ ตามโครการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทองศรี ขันนอก ถึง นานายเตียง ชัยนา บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง