วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
ถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2565
9  ก.ย. 2565
เหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบล ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
5  ก.ย. 2565
ซื้อพันธ์ุต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบลท่าใหญ่ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์ก่รบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ - ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องขยายเสียงตามสาย บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากนานางจอมศรี แสนเมือง - นานายบุญเทา ไตรพงษ์ บ้านห้วนโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง