วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวแอลฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายทองดี ธิตะเชียง ถึงบ้านนายฤทัย นุชิต บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สนาม (ผ้าเตนท์) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากที่นายสิงห์ขร ขุนแก้ว ถึงที่ นางเผย พานิต บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภ-อหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลง หินคลุก จากนานางบุญมี อินทร์โนนเชือก ถึงไร่นางนิตยา กองทอง บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานายยงค์ แก้วพรม - นานายวิเชียร มาสทอง บ้านห้วยเชือก หมู่ที่9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใชในกิจการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัดและงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง