วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมฯ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สุงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเพื่อใช้ในกิจการขององค์ก่รบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกอง ศรนรา ถึง บ้านนายกองงัน ยศรุ่งเรือง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากทางหลวงหมายเลข 2359-บ้านภูนกเขียน รหัสสายทาง ชย.ถ.63-014 บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายทองสุข อาทนาทิพย์ ? บ้านนางจันทร์ จำบัวขาว บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ