วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเพื่อใช้ในกิจการขององค์ก่รบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง