วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการกกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุกจากที่นาย สุบรรณ เนื่องแก้วถึงไร่นายสุระ คำสีทา บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากที่นายทองแดง ชมนาวัง ถึง ที่นายกุศล สุขี บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง