วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายคำ แก้วทอง ถึง บ้านนายสมบัติ อุ่นเกิด บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายทางหลวงหมายเลข 2359 - บ้านโนนศรีทอง รหัสสายทาง ชย.ถ. 63-009 บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายนิคม ศรีพลเลห์ - ที่นายประดิษฐ์ ถาวงษ์กลาง บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญเยี่ยม พลพวก ถึงบ้านนายคำนาย หาวิชา บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุทัย คำเรืองศรี - โรงสีนายสมาน เวียงจันทร์ บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง