วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 602 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื่นที่ไม่น้อยกว่า 3,010 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
29  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 602 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,010 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
26  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 602 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,010 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ