วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุกจากที่นาย สุบรรณ เนื่องแก้วถึงไร่นายสุระ คำสีทา บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากที่นายทองแดง ชมนาวัง ถึง ที่นายกุศล สุขี บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในกิจกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการ ซ่อมแซมฝายดินลำห้วยหินเหล็กไฟ บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝ่ายดินลำห้วยหินเหล็กไฟ บ้านโนนมะค่า หมู่ที่6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( พัดลมติดพนัง ) เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำยางมะตอย(CMS-2h) เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีตภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง