วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกจากที่นางเผย ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเนินยอ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร์รี่รถขุดตีนตะขาบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนายสังเวียน กองเกิด บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อหนังหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงประจำหมู่บ้าน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงประจำหมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง