วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากนางเฉลียว ชัยนา ถึง บ้านนายหลั่ง ตะวงษ์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายแก้ว ดาหนองเป็ด ถึง บ้านนายเจริญ ก้อนทอง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมทัย ดีหนองเป็ด ถึง บ้านนายเที่ยง กงแก้ว บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 213 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขุดตีนตะขาบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ สายที่ 1 หมู่ที่ 2,4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้ปรับระดับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุสาหกรรม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง