วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงผลงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการท่าใหญ่ร่วมใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อใช้ในกิจกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง