วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพื่อใช้ในกิจสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer A 3) ขนาดกระดาษ A3 เพื่อใช้ในกิจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิรันดร์ ชนะภัย ? บ้านนายสมควร สมแก้ว บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเอ่น พันธุ์หนองเป็ด ? บ้านนายลา จันทร์ตุ่น บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรองน้ำมัน,กรองดักน้ำ) สำหรับรถขุดตีนตะขาบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (TONER PRINTER) เพื่อใช้ในกิจของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (TONER PRINTER) เพื่อใช้ในกิจสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (TONER PRINTER) เพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง