วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เพื่อใช้ในกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 63-002 สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากที่นางคำดี ศรีพลเลห์ ถึง ที่นายทองอินทร์ นามประภัย บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากที่นายประดิษฐ์ เสี่ยงบุญ ถึง ที่นายบุญแสน สุดโทวา บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายสะพานท่าวัด ถึง นานายแก้ว ดาหนองเป็ด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายบ้านหนองเป็ด ถึงบ้านนายบุญยัง กวางสุงเนิน บ้านหนองเป็ด หมุ่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง