วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากที่นายโฮม พันธ์หนองเป็ด ถึง ที่นายวีระ กองเลิศ บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากนานายทองอินทร์ มาหามแห ถึง นานายทองสำเนียง วิลัยศิลป์ บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากนางเฉลียว ชัยนา ถึง บ้านนายหลั่ง ตะวงษ์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายสังเวียน กองเกิด ถึง บ้านนายสำรี เอี่ยมเวียง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู้พื้นที่การเกษตร จากนานางเอ้า จันนามอม ถึง นานางคำผง สุธรรมา บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม นม ยูเอชที (UHT) รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน เมษายน ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม นม ยูเอชที (UHT) รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน เมษายน ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง