วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดาวรุ่ง ยัศรี - ที่นางวงเดือน หวังสุข บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องด่ื่มตามโครงการจัดทำแนวกันไฟรอบป่าโนนยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานห้วยข่า - ที่นางลำดวน ถาวงษ์กลาง บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพื่อใช้ในกิจสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer A 3) ขนาดกระดาษ A3 เพื่อใช้ในกิจของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิรันดร์ ชนะภัย ? บ้านนายสมควร สมแก้ว บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเอ่น พันธุ์หนองเป็ด ? บ้านนายลา จันทร์ตุ่น บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง