วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ๋ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 8 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬา,ชุดวอร์มสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง