วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - 4 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภุมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่1 ถึง สายที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนายแก้ว ดาหนองเป็ด , ช่วงที่ 2 บ้านนางสุภารัตน์ ซ้ายหนองขาม ? บ้านนายสนธยา เชื้อชัย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 6-7 จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกิจของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 6-7 จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานเพื่อใช้ในกิจสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานเพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 6-7 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 6-7 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง