วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสู่พืื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากโนนหินกวด - บ้านนายห่วง นารินทร์ บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าไปรษณีย์ ตำบลท่าใหญ่ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณภายในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ของตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบเพื่อวางท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนสายหนองบัวแดง-ภักดีชุมพล บ้านห้วยเชือก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 100 ลิตร จำนวน 300 ใบ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน บธ 3338 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกจากที่นางเผย ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเนินยอ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง