วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากที่นายทองแดง ชมนาวัง ถึง ที่นายกุศล สุขี บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการ ซ่อมแซมฝายดินลำห้วยหินเหล็กไฟ บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝ่ายดินลำห้วยหินเหล็กไฟ บ้านโนนมะค่า หมู่ที่6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในกิจกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( พัดลมติดพนัง ) เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำยางมะตอย(CMS-2h) เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีตภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลปู่ตาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง