วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ( PC COMPUTER ) เพื่อใช้ในกิจกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อใช้ในกิจของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - สายที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - สายที่ 5 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป็ด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - สายที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายที่ 1 - สายที่ 10 หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่ง ผู้ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง