วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปรินท์เตอร์เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบล ?ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและสถานที่จัดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้เข้าแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร้วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2565
9  ก.ย. 2565
เหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบล ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
5  ก.ย. 2565
ซื้อพันธ์ุต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบลท่าใหญ่ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง