วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ด้านช่วยงานพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานกองช่าง ด้านงานไฟฟ้าและถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ด้านงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากที่นายทองดี จิตรมั่น - ที่นายอยู่ พรมรินทร์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างิเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากที่นายทองดี จิตรมั่น - ที่นายอยู่ พรมรินทร์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่10 ตำบลท่าใหญ่ อำเอภหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนานายแก่นจันทร์ ชมชัยภูมิ - นานางซ้อย คำภาหล้า บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากนานางลำดวล ถาวงษ์กลาง - นานายผ่อง คงอาษา บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกสายที่ ๑ จากไร่นายศักดิ์ชัย กลางเมืองขวา - นานายสมบูรณ์ เวียงจันทร์ สายที่ ๒ จากไร่นายสมศักดิ์ ซ้ายหนองขาม - ไร่นางไย ศรีพลเล่ห์ บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง