วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อใช้ในกิจกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายทองถิ่น หมื่นทุม - บ้านนายเชษฐา รักษาบุญ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง