วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากประตูโขงวัดบ้านโนนศรีทอง - บ้านนางละเม็ด แก้วพิมพ์ บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อที่รองรับขยะ (ถังขยะ) แบบฝาปิด เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกอง ศรนรา - ที่นางบุญไหล เนียมชัยภูมิ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากประตูโขงวัดบ้านโนนศรีทอง - บ้านนางพรชนก สมใส บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนหลวงหมายเลข2359 ถึง บ้านนายทองอาน นาแก้ว บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเสริมผิวพื้นรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง