วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-019 สายทางบ้านห้วยข่าเฒ่า - บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง