วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 5 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
เช่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
เช่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางชม วิไลชนม์ - บ้านนายกี ศรีชัยภูมิ บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวักชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง