วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานกองการศึกษาฯ ด้านงานธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานสำนักงานปลัด ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานสำนักงานปลัด ด้านการดูแลความเรียบร้อยละทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานสำนักงานปลัด ด้านจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ด้านช่วยงานพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานกองช่าง ด้านงานไฟฟ้าและถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ด้านงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากที่นายทองดี จิตรมั่น - ที่นายอยู่ พรมรินทร์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง