วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ชย.ถ 63-004 จากสายบ้านหนองเป็ด ถึงสายบ้านปากห้วยเดื่อ บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับประชาชนภายในตำบลท่าใหญ่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การยริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงผลงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง