วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายทะเบียน 83-1798 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากนานางวิจิตร ดวงแก้ว ? เนินยอ หมู่ที่ 8 บ้านโนนศิลา ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - 4 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภุมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่1 ถึง สายที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนายแก้ว ดาหนองเป็ด , ช่วงที่ 2 บ้านนางสุภารัตน์ ซ้ายหนองขาม ? บ้านนายสนธยา เชื้อชัย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - สายที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - สายที่ 5 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป็ด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - สายที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง