วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบเพื่อวางท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนสายหนองบัวแดง-ภักดีชุมพล บ้านห้วยเชือก ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 100 ลิตร จำนวน 300 ใบ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน บธ 3338 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกจากที่นางเผย ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเนินยอ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร์รี่รถขุดตีนตะขาบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนายสังเวียน กองเกิด บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อหนังหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง