วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายบ้านหนองเป็ด ถึงบ้านนายบุญยัง กวางสุงเนิน บ้านหนองเป็ด หมุ่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหลางพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกโดยการลงหินคลุกจากนานายอำพร สาริมาถึงนานายบุญเรือง ดาหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานายทวี ดาหนองเป็ด ถึง นานายคำมุข ศรีนนท์ บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไสว เสนาเวียง - บ้านนางจันศรี จิตมั่น บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัะยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการท่าใหญ่ร่วมใจ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วัน อปพร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดแสดงผลงานฯ ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากที่นายขุน เชื้อชัย - ถึงที่นายเกษมศักดิ์ รัตนีบัณฑิต บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน - ถึงบ้านนายคำตา บุพภา บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากโรงสีข้าวนายสมาน เวียงจันทร์ - ถึงบ้านนางนวล ศรีโคอุ่น บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้าบ้านธงชัยอิเล็กโทน บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง