วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (บันไดเหล็กอลูมิเนียม) เพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดหญ้า) เพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายบุญจันทร์ คำโยกถึงบ้านนายสุนทร อุตพรม บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกิจของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกิจของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกขดน้ำอ้อม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง