วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างรถขุดตีนตะขาบเพื่อขุดร่องระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบเพื่อขุดร่องระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตบ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง เพื่อใช้เก็บน้ำหอถังประปาหมู่บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส) เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่่อใช้ในกิจการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสู่พืื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก จากโนนหินกวด - บ้านนายห่วง นารินทร์ บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง