วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 63-002 สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากที่นางคำดี ศรีพลเลห์ ถึง ที่นายทองอินทร์ นามประภัย บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากที่นายประดิษฐ์ เสี่ยงบุญ ถึง ที่นายบุญแสน สุดโทวา บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายสะพานท่าวัด ถึง นานายแก้ว ดาหนองเป็ด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายบ้านหนองเป็ด ถึงบ้านนายบุญยัง กวางสุงเนิน บ้านหนองเป็ด หมุ่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหลางพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกโดยการลงหินคลุกจากนานายอำพร สาริมาถึงนานายบุญเรือง ดาหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานายทวี ดาหนองเป็ด ถึง นานายคำมุข ศรีนนท์ บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไสว เสนาเวียง - บ้านนางจันศรี จิตมั่น บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัะยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง