วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ( TONNER ) เพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ( TONNER ) เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำอ่างล้างมือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางปิ่นแก้ว ป้องโพนทองถึงบ้านนายทองดี ธิตะเชียง บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายชาตรี บุตรศรีถึงบ้านนางปิ่นแก้ว ป้องพลทอง บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนางสำรวย คชลัยถึงบ้านนายบุญเกิด ญาติพร้อม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากประตูโขงด้านทิศตะวันตกถึงบ้านนายสำเนียง วงค์ชาลี บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายสมศักดิ์ สายดำรงค์ถึงบ้านนายอินสวา มาหามแห บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง