วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (Toner Laser) เพื่อใช้ในกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) เพื่อใช้ในกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานทึบ เพื่อใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ขยายท่อส่งน้ำประปา PVC. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีทองหมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ขยายท่อส่งน้ำประปา PVC. ภายในหมู่บ้าน ค้มท่าแจ้ง บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำประปา PVC. ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายประเสริฐ สาริมา - นายประยูร วงศ์มหาจักร หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ขยายท่อส่งน้ำประปา PVC. ภายในหมู่บ้าน บ้ายภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง