วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำอ่างล้างมือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางปิ่นแก้ว ป้องโพนทองถึงบ้านนายทองดี ธิตะเชียง บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายชาตรี บุตรศรีถึงบ้านนางปิ่นแก้ว ป้องพลทอง บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนางสำรวย คชลัยถึงบ้านนายบุญเกิด ญาติพร้อม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากประตูโขงด้านทิศตะวันตกถึงบ้านนายสำเนียง วงค์ชาลี บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายสมศักดิ์ สายดำรงค์ถึงบ้านนายอินสวา มาหามแห บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายหนูพวน ยานประเสริฐถึงบ้านนายโต้ นาราช บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสมพร ศรนราถึงบ้านนายทองดี จิตมั่น บ้านโนนสำราญ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากศาลาประชาคมหมู่บ้านถึงบ้านนายสาคร ดาหนองเป็ด บ้านโนนสำราญ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง