วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดถุง สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕ต๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อโต๊ะหมู่บูชาเพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมในการปกป้องเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อธงตราสัญลักษณ์,ธงชาติ,พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง,ผ้าประดับและเสาธง ตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก สายนานายนาย คำมีอ่อนบ้านห้วยโกเตี้ย ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรมเวียง บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากนานายสาคร ดาหนองเป็ด ถึง นานายสมาน เวียงจันทร์ หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากนานายยอด ชื่นสบายถึงนานางสุทัศ ลุนวงศ์ หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากนานายประยูน สิงห์ลีถึงไร่นายชินกร คำยา หมู่ ๓ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง