วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและสถานที่จัดการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาท่าใหญ่ คัพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางภาวินี ขวกเขียว บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน บธ 3338 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายนานายบุญช่วย บุญประโคมถึงนานายบุญเทิน ลาดถั่ว บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ระหว่างปิดภาคเรียน ที่ ๑/๑๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ) เพื่อใช้ในกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง