วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากสามแยกบ้านห้วยข่าเฒ่าถึงคุ้มท่าแจ้ง บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะทำงานระดับ 3 ) เพื่อใช้ในกิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อไข่ไก่ตามโครงการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก,กิ่งพันธ์ุขนุนและกิ่งพันธุ์มะนาวตามโครงการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายบุญเส็ง เทพตาแสง ถึงนานายเดช ชูวัฒ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องเสียง ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง