วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ขยายท่อส่งน้ำประปา PVC. ภายในหมู่บ้าน บ้ายภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ชย.63-001 (ทางเข้าบ้านโนนศรีทอง) บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าลวก บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำเพียง ตุ้มวงษ์ ถึงบ้านนายแหล่ อินโนนเชือก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมภาพ พรมรินทร์ ถึงบ้านนายเสถียร เต้หนองเป็ด บ้านโนนสำราณหมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการ เสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต ข้างสระน้ำบ้านโนนสะอาดด้านทิศตะวันตก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายจวง โพธิ์สุด ถึงบ้านนางสำลี เอี่ยมเวียง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการ เสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต จากบ้าน นายสำเนียง วงศ์ชาลี ถึงบ้าน นางแสงรุ่ง ปราณ๊บุตร บ้านหนองเป็ดหมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง