วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากไร่นางทองม้วน สิงห์ชัยถึงไร่นายสมศักดิ์ ซ้ายหนองขาม หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการถมดินคันทางสระน้ำสาธารณะหนองเป็ด หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระหนองเป็ด หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากสะพานข้ามลำน้ำเจาถึงไร่นางลาวัลย์ แดงสกุล หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายคลองส่งน้ำ ถึง นานางวิจิตร ดวงแก้ว บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) คุ้มโนนกระต่าย หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากบ้านนายบัวสร ปักชัยภูมิ ถึงไร่นางสำราญ อุสิงห์ หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หลังที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง