วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมฯ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ภายในตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางนวล ศรีโคอุ่น - บ้านนายจำนงค์ นวลศรี บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง