วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ( NOTEBOOK ) เพื่อใช้ในกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับประชาชนและผู้เข้าร่วมงานตามโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก โดยการลงหินคลุก สายคุ้มโนนกระต่ายบ้านหนองเป็ด หมู่ ๑ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก โดยการลงหินคลุก สายนานายทองใบ ดีหนองเป็ดถึงนานายอ่อนสี ดาหนองเป็ด บ้านโนนสำราญ หมู่ ๑๐ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศตะวันออกโรงเรียนราษฎร์บำรุงถึงวัดอุดรนพพาลัย หมู่ ๖ บ้านโนนมะค่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางญา พรมมาถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรมเวียง หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิเชียร นันอำไพรถึงบ้านนายทรงศักดิ์ กำลังมาก หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง