วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญไหล เนียนชัยภูมิถึงบ้านนายควร สมแก้ว หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขุดตีนตะขาบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง