วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในกิจกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( พัดลมติดพนัง ) เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำยางมะตอย(CMS-2h) เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีตภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลปู่ตาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการถมดินบริเวณข้างโรงเรียนบ้านหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก ช่วงที่ 1 จากที่นายมานะ ก่ำจัตุรัส ถึงสะพานลำเจา ช่วงที่ 2 จากสะพานลำเจา ถึงที่นายแก้ว ดาหนองเป็ด บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เพื่อใช้ในกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง