วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการท่าใหญ่ร่วมใจ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วัน อปพร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดแสดงผลงานฯ ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากที่นายขุน เชื้อชัย - ถึงที่นายเกษมศักดิ์ รัตนีบัณฑิต บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน - ถึงบ้านนายคำตา บุพภา บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากโรงสีข้าวนายสมาน เวียงจันทร์ - ถึงบ้านนางนวล ศรีโคอุ่น บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้าบ้านธงชัยอิเล็กโทน บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางกัลยา ประจำเมือง - บ้านนายผล ขำเขว้า บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายอรุณ ฮักฮาดศรี - ที่นายเวศ พัดชา บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนานายบุญเส็ง เทพตาแสง - นานางอนงค์ เพชรเพิ่มวงศ์ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านตะวันออกโรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง