วันที่
ชื่อเรื่อง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมบุ้งกี๋รถขุดตีนตะขาบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน ตค 8176 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขุดตีนตะขาบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง