วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการ ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขยายท่อน้ำประปา pvc ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง คุ้มโนนหัวนา หมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากคลองดาดนานายลี สิทธิวษา ถึงนานายหล่าพุฒ ชัยนา หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำ คสล. แบบล้นผ่าน กั้นลำเจา หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมบุ้งกี๋รถขุดตีนตะขาบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน ตค 8176 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง