วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หลังที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งประตูระบายอากาศ (แอร์วาล์ว) ท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ( TONER PRINTER ) เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ( TONER ) เพื่อใช้ในกิจสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet printer ) เพื่อใช้ในกิจกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet printer ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( น้ำมันไฮดรอลิก ) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง