วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต ชนิดบานกระจก จำนวน ๑ หลัง,แบบบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต ชนิดบานทึบ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ( บน ) ,บานทึบ ( ล่าง ) เพื่อใช้เก็บเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ส้วมแบบนั่งราบชนิดใช้น้ำราด ) ตามโครงการ นั่งสบายคลายทุกข์ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน กฉ-6926 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายทะเบียน 83-1798 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากนานางวิจิตร ดวงแก้ว ? เนินยอ หมู่ที่ 8 บ้านโนนศิลา ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - 4 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภุมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่1 ถึง สายที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนายแก้ว ดาหนองเป็ด , ช่วงที่ 2 บ้านนางสุภารัตน์ ซ้ายหนองขาม ? บ้านนายสนธยา เชื้อชัย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง