วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายอรุณ ฮักฮาดศรี - ที่นายเวศ พัดชา บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนานายบุญเส็ง เทพตาแสง - นานางอนงค์ เพชรเพิ่มวงศ์ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านตะวันออกโรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโนนบก - วัดป่าลวก บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดาวรุ่ง ยัศรี - ที่นางวงเดือน หวังสุข บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานห้วยข่า - ที่นางลำดวน ถาวงษ์กลาง บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายเขตหวงห้าม (ป้ายเหล็ก) ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟรอบป่าโนนยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องด่ื่มตามโครงการจัดทำแนวกันไฟรอบป่าโนนยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง