วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายที่ 1 - สายที่ 10 หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่ง ผู้ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายแดง วรรณชัย ถึงที่ นางวิไลวรรณ นุชิต บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายเล็ก จันทร ถึงบ้านนางหนูคิด แสนโสภา บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแข่งขันกีฬาตามโครงการท่าใหญ่ คัพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการกีฬาท่าใหญ่ คัพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง