วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนมะค่า - ที่นายณรงค์ ทวีศักดิ์ บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดผิวจารจร กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน้อกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็ครถบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน บธ 3338 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่ชำรุดของตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปรินท์เตอร์เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง