วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนายแก้ว ดาหนองเป็ด , ช่วงที่ 2 บ้านนางสุภารัตน์ ซ้ายหนองขาม ? บ้านนายสนธยา เชื้อชัย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - สายที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - สายที่ 5 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป็ด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายที่ 1 - สายที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 6-7 จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกิจของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 6-7 จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานเพื่อใช้ในกิจสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานเพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง