วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) สำหรับรถขุดตีนตะขาบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้เก็บเอกสาร ) เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต ชนิดบานกระจก จำนวน ๑ หลัง,แบบบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต ชนิดบานทึบ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ( บน ) ,บานทึบ ( ล่าง ) เพื่อใช้เก็บเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ส้วมแบบนั่งราบชนิดใช้น้ำราด ) ตามโครงการ นั่งสบายคลายทุกข์ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายเลขทะเบียน กฉ-6926 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ หมายทะเบียน 83-1798 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากนานางวิจิตร ดวงแก้ว ? เนินยอ หมู่ที่ 8 บ้านโนนศิลา ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง