วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในกิจของกองการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในกิจของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ( TONNER ) เพื่อใช้ในกิจของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ( TONNER ) เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำอ่างล้างมือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางปิ่นแก้ว ป้องโพนทองถึงบ้านนายทองดี ธิตะเชียง บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายชาตรี บุตรศรีถึงบ้านนางปิ่นแก้ว ป้องพลทอง บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง