วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถไถปรับเกลี่ยดินตามโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างตามโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๕x๒๑ นิ้ว จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลาดยาง,ถนนคอนกรีต ที่ชำรุดภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการบ้านสวยเมืองสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการบ้านสวยเมืองสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อดินปลูกต้นไม้,ปุ๋ย,ไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูยน์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง