วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสุเทพ ทนศรีถึงบ้านนางมาลัย เกิดพระกริต บ้านโนนมะค่า หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ฯระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโป่งตอนบน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถเพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง