วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถเพื่อรับ-ส่ง เด็กเล็กไปศึกษานอกสถานที่ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านโนนมะค่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง