วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบขาวดำ ( Laser printer ) เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ) เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC) เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิงเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นและซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากไร่นางบุญน้วม ชำนาญพลถึงไร่นางล้วน อินแถลง หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง