วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายแดง วรรณชัย ถึงที่ นางวิไลวรรณ นุชิต บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายเล็ก จันทร ถึงบ้านนางหนูคิด แสนโสภา บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแข่งขันกีฬาตามโครงการท่าใหญ่ คัพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการกีฬาท่าใหญ่ คัพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการกีฬาท่าใหญ่ คัพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาท่าใหญ่ คัพ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและสถานที่จัดการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาท่าใหญ่ คัพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง