วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันฯตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อชุดกีฬาสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องดื่มฯตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก สายสามแยกโนนศรีทองถึงนานางสาคร กลางเมืองขวา หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง