วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขุดตีนตะขาบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถเพื่อรับ-ส่ง เด็กเล็กไปศึกษานอกสถานที่ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง